Skip Navigation
 

Dyplom uznania dla badań nad ESCO

W dniu 29 kwietnia 2011 r. w studiu koncertowym Polskiego Radia w Katowicach podczas uroczystej gali z okazji „Dnia Ziemi” wręczono Zielone Czeki- doroczne nagrody Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ”. Od 1994 roku otrzymują je osoby wyróżniające się w działalności proekologicznej na terenie województwa śląskiego za wyjątkowe działania na rzecz środowiska wykonywane poza swymi obowiązkami zawodowymi. To jedyna tego typu w kraju ekologiczna nagroda finansowa przyznawana wyłącznie osobom indywidualnym.


Kapituła nagrody składająca się z ekspertów, pracowników naukowych oraz działaczy na rzecz ochrony środowiska i popularyzacji przyrody- wyłoniła laureatów w sześciu kategoriach: innowacje i technologie, programy i akcje proekologiczne w tym dotyczące przyrody, prace naukowo-badawcze, edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży zagrożonych schorzeniami związanymi z zanieczyszczeniem środowiska, działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych.


Od dwóch lat prawo zgłaszania kandydatów do nagród przysługiwało instytucjom ochrony środowiska z terenu woj. śląskiego, organizacjom pozarządowym o charakterze regionalnym, szkołom wyższym i instytucjom naukowym, izbom gospodarczym i Klubowi Publicystów Ochrony Środowiska EKOS.
Gabriela Lenartowicz- prezes WFOSiGW mówiła podczas katowickiej gali, że już samo nominowanie do tej nagrody stało się niemałym wyróżnieniem dla ludzi z wielką pasją zajmujących się na co dzień ochroną środowiska. To ludzie o zielonych sercach, których warto pokazywać publicznie i być z nich dumnym, bo to bohaterowie naszych czasów – powiedziała G. Lenartowicz.


Z kolei wiceminister środowiska Bernard Błaszczyk nawiązując do Dnia Ziemi stwierdził, że tak liczne coroczne spotkanie ludzi nagrodzonych Zielonymi Czekami, to kolejny dowód na to, że Śląsk staje się w kraju liderem akcji i działań proekologicznych, podczas których nie tylko narzeka się i rozpamiętuje problemy, ale pokazuje konkretne efekty działań pozytywnych na rzecz ochrony środowiska.

 

W tym roku do Funduszu wpłynęło 50 wniosków z nominacjami do wyróżnień i nagród, spośród których. Kapituła Zielonych Czeków wybrała laureatów.

 

Na tej podstawie Zarząd WFOSiGW w Katowicach przyznał 14 nagród „Zielonych czeków 2011”, w tym 3 nagrody indywidualne, 4 nagrody zespołowe a także nagrodę specjalną.
oraz 2 dyplomy uznania dla 2 zespołów i dyplom honorowy.


Zielone Czeki 2011 otrzymały następujące osoby w kategoriach:

A) INNOWACJE I TECHNOLOGIE
- zespół: prof. dr hab. Krzysztof Stańczyk, dr hab. inż. Krzysztof Cybulski, Jerzy Świądrowski za projekt o akronimie HUGE (Hydrogen Oriented Underground Coal Gasification for Europe), który był trzyletnim projektem badawczym współfinansowanym przez KE w ramach Funduszu Badawczego Węgla i Stali; jego celem było prowadzenie badań nad technologią podziemnego zgazowania węgla w kierunku pozyskiwania gazu o wysokiej zawartości wodoru jako niskoemisyjnego paliwa oraz surowca chemicznego.

 

B) PROGRAMY I AKCJE PROEKOLOGICZNE W TYM DOTYCZĄCE OCHRONY PRZYRODY
- zespół: Katarzyna Walaszek, Maciej Krywult, Łukasz Woś za społeczną realizację prac badawczo-koncepcyjnych i edukacyjnych, dotyczących regulacji potoków i rzek, a także zapobiegania powodziom, połączoną z działalnością charytatywną na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

 

C) PRACE NAUKOWO-BADAWCZE
- zespół: dr inż. Jacek Smołka, dr hab. inż. Wojciech Skarka, prof. nzw w Pol. Śl. mgr inż. Krzysztof Slósarczyk za zaprojektowanie i wykonanie bolidu elektrycznego Silesian Greenpower (SG) na wyścig lekkich pojazdów elektrycznych organizowany w Wielkiej Brytanii przez organizację Greenpower promującą technologie ekologiczne w motoryzacji.

 

D) EDUKACJA EKOLOGICZNA DZIECI I MŁODZIEŻY
- Maria Jasińska za aktywną działalność społeczną jako wiceprezes Zarządu Okręgu LOP, za organizowanie konkursów, warsztatów, zajęć terenowych, wystaw i prezentacji w zakresie edukacji dzieci i młodzieży.

 

E) PROFILAKTYKA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻONYCH SCHORZENIAMI ZWIĄZANYMI Z ZANIECZYSZCZENIEM ŚRODOWISKA:
- Barbara Pająk - nauczyciel, współpracuje z Fundacją „Miasteczko Śląskie” już 19 lat; współpraca dot. ona profilaktyki zdrowotnej dzieci na terenach skażonych ołowiem opracowuje ulotki i zeszyty edukacyjne.

 

F) DZIAŁANIA POPULARYZATORSKIE I PROMOCJA POSTAW PROEKOLOGICZNYCH
- zespół: Jarosław Bucki, Lucyna Siwek za autorstwo oraz najwyższej jakości poziom merytoryczny i artystyczny przygotowywanych programów filmowych i telewizyjnych o charakterze informacyjno-edukacyjnym z zakresu ekologii.


W kategorii NAGRODA SPECJALNA:
- dr Sabina Pierużek- Nowak - za aktywny udział w programie ochrony wilka w Beskidach, ochronę korytarzy ekologicznych, promocję postaw proekologicznych wobec dużych drapieżników oraz liczne akcje edukacji ekologicznej oraz prelekcje, referaty i publikacje.


Dyplomami uznania nagrodzono w kategoriach:

PROGRAMY I AKCJE PROEKOLOGICZNE W TYM DOTYCZĄCE OCHRONY PRZYRODY
zespół: Gabriela Gibas, Anna Jafernik, Piotr Topiński za realizację kampanii społecznej "Dajmy czadu -Żywiec bez czadu" na rzecz dobra wspólnego, którym jest czyste powietrze w mieście Żywcu,


PRACE NAUKOWO-BADAWCZE


zespół: Adam Wojewodzic, dr Tomasz Szul, dr Jarosław Knaga za przeprowadzenie badań nad zachowaniem ciągłości dostaw energii cieplnej, zmierzające do stworzenia standardów umowy ESCO (Energy Saving Company); kreowanie rynku usług energetycznych; celem działania podmiotów ESCO jest poprawa efektywności gospodarowania energią prowadząca do wymiernych efektów ekonomicznych, idąca w parze z dbałością o środowisko naturalne, Szczegóły dot badań: http://visula.inveo.com.pl/visula/ (archiwizacja danych surowych od 5 listopada 2010 r)

Dyplom honorowy otrzymał

Grzegorz Pasieka – za zainicjowanie działań: promowanie działalności proekologicznej wśród młodzieży szkolnej poprzez patronowanie konkursom ekologicznym o selektywnej zbiórce odpadów, racjonalne korzystanie z zasobów wodnych oraz promocję ograniczania zużycia energii; za działania popularyzatorskie wśród przedsiębiorców poprzez organizacje szkoleń, konferencji, seminariów, a także publikacje w wydawnictwach ekologicznych.

W trakcie uroczystości wręczono także nagrody Funduszu laureatom z terenu woj. śląskiego XII edycji Narodowego Konkursu „Przyjaźni Środowisku” .otrzymali je: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe OLMET w Tarnowskich Górach i Związek Stowarzyszeń „Śląski Ogród Botaniczny” w Mikołowie.

 

 
 
« powrót|drukuj